Danish Crown overdrager ansvaret for el-arbejdet i Herning til Intego

Danish Crown i Herning er det andet af fødevaregigantens slagterier, som indenfor de seneste år har indgået en Industri Service Management (ISM) aftale med Intego. Fremover bliver det Intego, der leverer mandskab til fabrikkens el-afdeling, og målet er en væsentlig større fleksibilitet med mulighed for at mande op og ned alt efter behov.

Som en del af den nye samarbejdsaftale skifter otte elektrikere på slagteriet i Herning arbejdsgiver, så de ikke længere er ansat af Danish Crown, men af Intego. De overdragede elektrikere udgør stadig grundstammen i el-arbejdet, men slagteriet får samtidig mulighed for at trække på en større arbejdsstyrke og nye kompetencer som et stærkt supplement til de eksisterende.

Gode erfaringer danner grundlag

Danish Crown i Blans var det første slagteri til at gennemføre en virksomhedsoverdragelse af el-afdelingen, og her har erfaringerne været meget positive. "De el-tekniske medarbejdere udgør kernen i vores produktionsset-up, og derfor vil jeg også understrege, at virksomhedsoverdragelsen ikke er en ubetinget økonomisk beslutning, men et ønske om at opnå mere fleksibilitet og en større faglig bredde. Erfaringen fra Blans er, at vores elektrikere på sigt vil opleve flere fordele ved at være en del af en specialiseret el-teknisk virksomhed, som kan tilbyde faglig sparring samt løbende udvikling på kompetencesiden", fortæller Kaj Meldgård, fabrikschef hos Danish Crown, Herning.

Et højt informationsniveau

Implementeringsfasen blev gennemført med størst mulig hensynstagen til de berørte medarbejdere. ISM aftalen trådte i kraft med virkning fra d. 1 april 2012, og en hel dag var afsat til orientering om den nye situation. "Det er min opfattelse, at Intego har løftet opgaven med at informere medarbejderne med stor professionalisme og med den behørige støtte og opbakning til den enkelte medarbejder" fortæller Claus Jørgensen, maskinchef hos Danish Crown, Herning. I forbindelse med overdragelsen fik slagteriet også besøg af en elektriker fra Danish Crown i Blans, som fortalte om egne erfaringer samt besvarede spørgsmål fra medarbejderne.

20 år med el-arbejde

Flere af de berørte elektrikere havde før overdragelsen været ansat på slagteriet i Herning i mange år. "Efter 20 års ansættelse hos Danish Crown er det naturligvis en stor forandring fra den ene dag til den anden at være ansat i en anden virksomhed. Selv om overdragelsen er gået meget hurtig, har Intego formået at holde et højt informationsniveau og skabe tryghed gennem hele processen. Vi løser de samme opgaver under tilsvarende arbejdsvilkår, men i tilgift har vi fået et større fagligt netværk med flere kollegaer og bredere kompetencer at trække på", fortæller Kristian Skovlykke, som nu er ansat som elektriker hos Intego.

Kompetenceudvikling i fokus

Hos Intego har man stor fokus på uddannelse og udvikling af den enkelte medarbejders både faglige og personlige kompetencer. For Kim Christensen, som før var ansat som elektriker hos Danish Crown, betyder det, at han nu får mulighed for også at bruge sin uddannelse som installatør. I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen blev han udnævnt til formand for de el-tekniske medarbejdere på slagteriet i Herning og løser samtidig selv opgaver inden for et bredere fagområde. "For mig har processen været både spændende og udfordrende. Som både formand og medarbejder kan jeg kun betragte det som en fordel, at vi har fået et større bagland, som åbner for nye muligheder. Blandt andet vil særligt vores lærlinge få stor glæde af at komme i rotation og udvikle og dygtiggøre sig ved også at løfte opgaver for andre af Integos kunder", fortæller Kim Christensen. De otte elektrikere vil fremadrettet være en del af Intego, og får dermed mange nye kollegaer og et større fagligt netværk. "Intego har taget utrolig godt imod os, og det er tydeligt, at vi ikke blot er brikker i et spil. Der bliver virkelig taget hånd om individuelle ønsker og behov og gjort en indsats for, at vi skal blive en integreret del af virksomheden", fortæller Kim Christensen.

Kontinuitet samt nye fordele

En af de væsentlige fordele ved virksomhedsoverdragelsen er, at Danish Crown i Herning nu kan trække på en betydelig bredere arbejdsstyrke i perioder med spidsbelastninger, herunder sygdom og ferie. "En høj kvalitet i opgaveløsningen kræver dels en vis struktur og kontinuitet i vores arbejdsgange og dels, at vi har adgang til medarbejdere, der kan dække de ekstra mandetimer i perioder med meget el-arbejde. Derfor har det også været vigtigt for os, at det i første omgang er de samme, erfarne medarbejdere, som skal løfte opgaverne i det daglige. Samtidig har vi mulighed for hurtigt at rekvirere ekstra mandskab fra Integos afdelinger i lokalområdet, når behovet opstår", fortæller Svend Aage Knudsen, el-mester hos Danish Crown, Herning. Da Intego er en landsdækkende el-teknisk virksomhed med 400 ansatte, er der også rig mulighed for at trække på spidskompetencer fra andre afdelinger i tilfælde af særligt komplicerede opgaver.

Ny struktur i arbejdsdelingen

Fra at være en integreret del af den eksisterende organisation er el-afdelingen på slagteriet i Herning efter virksomhedsoverdragelsen blevet et serviceorgan, der måles og vejes på lige fod med Danish Crowns øvrige leverandører. Hvor elektrikerne førhen selv har løst opgaverne, når de opstod, kræver den nye situation en anden arbejdsfordeling. Derfor er det nu slagteriet, der udstikker opgaverne, og det kan være med til at igangsætte en positiv tendens. "Når vi ved virksomhedsoverdragelse overtager medarbejdere inden for drift og vedligehold, overgår medarbejdernes samarbejde med virksomheden til et kunde/leverandørforhold. De overdragede med-arbejdere udfører nu deres arbejde i Intego-regi, og det medfører et andet fokus på opgaveprioritering. Som leverandør til Danish Crown fokuserer Intego på løsning af de mest presserende og kritiske opgaver først, således at elektrikerne ledes derhen, hvor der er et primært behov for el-teknisk service", fortæller Torben Høyrup, ISM konceptchef hos Intego.

Fremtidens el-afdeling

Ordningen har nu kørt i et halvt år, og på slagteriet glæder man sig foreløbig over resultatet. "Virksomhedsoverdragelsen har indtil videre levet op til vores forventninger, og vi har været yderst tilfredse med Integos opgaveløsning i både implementerings- og driftsfasen. I de første seks måneder har vi haft en del større projekter, hvor vi har haft stor glæde af den øgede faglige kapacitet på el-området. Næste skridt er, at vi skal evaluere udviklingen i den almindelige daglige drift, hvor vi ligeledes ser frem til at forebygge både under- og overkapacitet", slutter fabrikschef Kaj Meldgård.