CSR og Supplier Code of Conduct

Hos Intego overholder vi til enhver tid dansk og EU lovgivning og driver en samfundsmæssig ansvarlig virksomhed, hvor vi stiller høje krav til såvel egen som vores leverandørers, samarbejdspartneres og kunders måde at samarbejde på. Vi går forrest for at opfylde vores CSR-forpligtigelse og -målsætninger, som blandt andet er at drive og udvikle vores forretning i fair og fri konkurrence – og vi forventer, at vores leverandører, samarbejdspartnere og kunder gør det samme. Vi efterlever samtidig alle ti principper i FN’s Global Compact.

Miljøforhold

Hos Intego tager vi ansvar, når det kommer til klima og miljø. Vi forsøger – både internt i huset og sammen med vores kunder – at minimere energiforbruget, spare på omkostningerne, reducere miljøbelastningen og skabe øget produktivitet ved hjælp af energibesparende løsninger.

Arbejdsforhold

Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource, og vi har et konstant fokus på arbejdsmiljø samt de love og regler, som skal efterleves for at sikre vores medarbejdere en tryg arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. Vi arbejder efter en nul-arbejdsulykke politik og tilstræber et både fysisk og psykisk sikkert arbejdsmiljø, der tager udgangspunkt i den enkelte medarbejder og sikrer løbende udvikling og uddannelse.

Forretningsetik

Vi forventer, at vores leverandører, samarbejdspartnere og kunder opfylder dansk lovgivning og ligesom os driver en samfundsmæssig ansvarlig virksomhed. Vi betragter alle oplysninger om vores kunder som fortrolige, og vi gør alene brug af dem ved kundens forudgående accept.

Vi tilbyder eller modtager ikke gaver, invitationer og lignende af en størrelse eller karakter, som kan efterlade vores leverandører, samarbejdspartnere, kunder eller os selv med et upassende indtryk af formålet (bestikkelse) eller som på anden måde kan påvirke en forretningsaftale.

Menneskerettigheder

Vi ansætter vores medarbejdere på baggrund af deres faglige kvalifikationer og behandler dem på lige vilkår – uagtet etnisk eller national oprindelse, køn, race, religion, tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder eller handicap. Vi efterlever de kollektive aftaler, der indgås mellem vores ansatte og deres fagforbund og sikrer, at der ikke anvendes tvangsarbejde eller børnearbejde i de produkter og ydelser, vi leverer.

Bæredygtigt indkøb

Vi forventer, at vores leverandører efterlever vores Supplier Code of Conduct, så vi over for vores kunder kan forsikre, at vi har kontrol over den fulde værdikæde. Vores Supplier Code of Conduct er baseret på de CSR krav, vi stiller, og som vores kunder stiller til os. Bliver vi opmærksomme på, at leverandører og samarbejdspartnere ikke efterlever vores Suppliers Code of Conduct, vil vi uden unødig tøven påtale dette. Ved gentagne overtrædelser vil samarbejdet ophøre.

Kvalitet

Hos Intego er kvalitet og kvalitetssikring meget højt prioriteret, idet vi har en målsætning om at give vores kunder det bedste produkt – altid i den aftalte kvalitet og til aftalt tid samt i overensstemmelse med gældende lovkrav i Danmark og EU. Denne målsætning søger vi at opnå via en række fast definerede procedurer og retningslinjer for vores medarbejdere. Vi har endvidere opbygget en virksomhedsmodel KLS (Kvalitets Ledelses System), som vi har ladet ISO 9001-certificere. Modellen beskriver strategiudvikling, salg, drift samt vores øvrige støttefunktioner, og lever op til stærkstrømsbekendtgørelsen.