CSR og Supplier Code of Conduct

Hos CBRE Intego arbejder vi målrettet på at skabe et godt og trygt arbejdsmiljø for vores medarbejdere samtidig med, at vi har fokus på at belaste miljøet mindst muligt. Arbejdet med social ansvarlighed anser vi som en løbende proces, hvor vi lægger vægt på at udvikle og skabe bæredygtige løsninger, såvel internt som sammen med vores kunder, således, at vi sammen bliver bedre til at værne om miljøet.

Hos CBRE Intego overholder vi til enhver tid dansk og EU lovgivning og driver en samfundsmæssig ansvarlig virksomhed, hvor vi stiller høje krav til såvel egen som vores leverandørers, samarbejdspartneres og kunders måde at samarbejde på. Vi går forrest for at opfylde vores CSR-forpligtelser og -målsætninger, som blandt andet er at drive og udvikle vores forretning i fair og fri konkurrence – og vi forventer, at vores leverandører, samarbejdspartnere og kunder gør det samme.

 

Vi efterlever samtidig ti principper i UN Global Compact.

Miljøforhold

Vi har et løbende fokus på vores egen miljømæssige belastning, der primært udgøres af brændstof-forbrug, CO2 udledning, miljøfarligt affald samt forbrug af energi til el og varme.

 

Vi tilbyder vores kunder ydelser, som sikrer, at de kan overholde love og krav fra danske myndigheder samt forbedre deres bæredygtighed igennem energieffektive el-tekniske løsninger.

 

Vi udviser en af vores kerneværdier – ansvarlighed – og gør en indsats på alle niveauer i organisationen for at minimere miljøbelastningen i enhver tænkelig sammenhæng.

 

Vi reducerer vores samlede miljøbelastning ud fra en prioritering af virksomhedens drift, miljøhensyn og økonomi.

Arbejdsforhold

 

Vi har følgende kerneværdier, som danner grundlag for vores måde at agere på i det daglige; engagement, ansvarlighed og frihed, respekt og humor. Værdierne er med til at sikre, at vi udviser social og etisk ansvarlighed over for vores medarbejdere, leverandører, samarbejdspartnere og kunder.

 

Vi arbejder ofte i et farligt arbejdsmiljø og har derfor konstant fokus på arbejdsforhold og sikkerhed. Vi vil tilrettelægge arbejdet og uddanne vores medarbejdere, så arbejdsulykker undgås. Vi vil arbejde efter en nul- arbejdsulykkespolitik, hvor hensigten er at undgå alle arbejdsulykker. Vi vil undersøge alle ulykker samt iværksætte tiltag, så gentagelser undgås.

 

Vi vil sikre, at vores medarbejdere arbejder i et både fysisk og psykisk sundt og sikkert arbejdsmiljø. Vi udviser et socialt ansvar i alle ansættelsesforhold. Vi har mange medarbejdere med en mangeårig anciennitet, og vi ønsker at sikre, at CBRE Intego fortsat vil være en god og eftertragtet arbejdsplads.

 

Vi uddanner løbende et stort antal lærlinge og bidrager dermed til, at der stilles lærepladser til rådighed i vores branche over hele landet. Vi sikrer, at alle medarbejdere er ansat under ordnede forhold med ansættelseskontrakt og arbejdstilladelse, samt at vilkårene for ansættelse som minimum efterlever dansk lovgivning og arbejdsmarkedets overenskomster. Vi tager udgangspunkt i den enkelte medarbejder og sikrer løbende udvikling og uddannelse af den enkelte.

Menneskerettigheder

Vi ansætter vores medarbejdere på baggrund af deres faglige kvalifikationer og behandler dem på lige vilkår – uagtet etnisk eller national oprindelse, køn, race, religion, tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder eller handicap.

 

Vi giver vores ansatte frihed til at føre kollektive forhandlinger gennem deres respektive fagforbund, og vi efterlever de kollektive aftaler, der indgås.

 

Vi sikrer, at der ikke anvendes tvangsarbejde eller børnearbejde til de produkter og ydelser, vi leverer – både direkte hos os selv og hos vores leverandører.

Ligestilling

 

CBRE Integos forstår ligestilling som lige muligheder, lige rettigheder og vilkår uanset køn. CBRE Integos ligestillingspolitik beskriver vores forventninger til at sikre en mere ligelig kønsmæssig sammensætning i virksomheden.

 

Vi ønsker at tilstræbe en større andel af det underrepræsenterede køn, dog vil kvalifikationer til en hver tid vægte højere end den kønsmæssige sammensætning af medarbejderstaben.

 

Branchen vi arbejder i, bærer i høj grad præg af et kønsopdelte arbejdsmarked, hvilket afspejles i at vores medarbejderstab for nuværende har en klar overvægt af mandlige ansatte. Af den grund forventer vi nødvendigvis heller ikke en 50-50 fordeling mellem køn på alle niveauer, da vi også forholder os til at kønsfordelingen bør afspejles i de forskellige ledelseslag.

 

Bestyrelse

CBRE Intego har hidtil og vil fortsat tilstræbe at rekruttere de bedst egnede bestyrelsesmedlemmer, ledere og øvrige medarbejdere uanset køn. Selskabets rekrutterings- og personalepolitikker understøtter denne praksis.

Som privatejet virksomhed har CBRE Intego en langsigtet strategi og målsætning, hvor bestyrelsens medlemmer rekrutteres med dette for øje, og derfor har de en langvarig tilknytning til selskabet.

Denne stabilitet og kontinuitet i bestyrelsens sammensætning søges fastholdt fremover.

Bestyrelsen i CBRE Intego består af tre generalforsamlingsvalgte medlemmer samt to medarbejdervalgte medlemmer, som alle er af samme køn. Det tilstræbes at den kønsmæssige sammensætning i bestyrelsen inden for de kommende tre år som minimum vil udgøre en fordeling på 20% contra 80%.


Øvrig ledelse

I virksomhedens øvrige ledelsesniveauer tilstræbes det ligeledes at rekruttere kvindelige ledere, hvis kvalifikationerne taler for det.

Blandt de øvrige ledelseslag i CBRE Intego, defineret som direktionen, chefgruppen samt afdelingschefer, er 11% af kvindeligt køn. I chefgruppen udgør det kvindelige køn 14% og i regnskabsåret 2018/19 er ansvarsområdet for den kvindelige leder i chefgruppen udvidet til at omfatte den strategiske udvikling af CBRE Intego.

Det tilstræbes, at den kønsmæssige sammensætning som minimum fastholdes på nuværende niveau for det øvrige ledelseslag.

CBRE Intego afrapporterer ligestillingsudviklingen i årsrapporten i forhold til opstillede målsætninger samt iværksatte initiativer for at øge andelen af det underrepræsenterede køn.

Forretningsetik

 

Vi driver en samfundsmæssig ansvarlig virksomhed, hvor vi stiller høje krav til såvel vores egen som til vores leverandørers, samarbejdspartneres og kunders måde at arbejde på. Vi har stort fokus på at opfylde vores CSR-forpligtelser og -målsætninger, som blandt andet er at drive og udvikle vores forretning i fair og fri konkurrence. Vi forventer, at vores leverandører, samarbejdspartnere og kunder gør det samme.

 

Vi vil til enhver tid overholde dansk og EU lovgivning, og vi aflægger fyldestgørende og revisorgodkendt regnskab jf. dansk selskabslovgivning. Såfremt en konflikt skulle opstå, vil vi – uagtet om konflikten er af intern eller ekstern karakter – søge at løse den ved almindelig forhandling, forlig eller voldgift og kun såfremt dette ikke er muligt, vil det danske retssystem blive inddraget.

 

Vi behandler alle oplysninger om vores kunder med den fornødne fortrolighed. Har vores kunder skærpede krav og regler i forbindelse med CSR, vil vi ud fra en forretningsmæssig vurdering tilstræbe at efterleve disse, hvor det er muligt for os, ligesom vi løbende arbejder på at forbedre vilkår og reducere risici i de opgaver, vi udfører.

 

Vi forventer, at vores leverandører, samarbejdspartnere og kunder opfylder gældende lovgivning. Samtidig forventer vi, at alle vores leverandører og samarbejdspartnere som minimum efterlever vores Supplier Code of Conduct.

 

Vi har en nul-tolerance politik i forbindelse med bestikkelse eller korruption af enhver art. Vi tilbyder eller modtager ikke gaver, invitationer og lignende af en størrelse eller karakter, som kan efterlade vores leverandører, samarbejdspartnere, kunder eller os selv med et upassende indtryk af formålet (bestikkelse), eller som på anden måde kan påvirke en forretningsaftale.

Bæredygtigt indkøb

Vi forventer, at vores leverandører efterlever vores Supplier Code of Conduct, så vi over for vores kunder kan forsikre, at vi har kontrol over den fulde værdikæde.

 

Vores Supplier Code of Conduct er baseret på de CSR-krav, vi stiller, og som vores kunder stiller til os. Vi har samlet de krav, vi mener, er relevante for vores leverandører at efterleve.

Kvalitet

 

Igennem vores ISO 9001 og vores autorisation som el- og vvs-installatør er det vores fokus at levere ydelser af høj kvalitet, der opfylder kundens forventninger og efterlever kravene i både dansk og EU lovgivning.

 

Vi vil sikre, at kvalitet og kvalitetssikring i alle vores opgaver prioriteres meget højt, idet vi har en målsætning om at give vores kunder det bedste produkt – altid i den aftalte kvalitet og til aftalt tid.

 

Vi vedligeholder løbende vores ISO 9001 og kvalitetsledelsessystem (KLS) med beskrivelse af alle vores processer.